محصولات براساس موضوع
فارماكولوژي پايه و باليني کاتزونگ 2015 (جلد2)
400,000 ریال
مباني تشخيص روان‌پزشکي بر اساس DSM-5
150,000 ریال
راهنماي آموزش و کاربرد DSM-5
290,000 ریال
تشخیص افتراقی بر اساس DSM-5
240,000 ریال
راهنماي عملي درمان شناختي رفتاري وسواس (راهنماي درمانگر)
100,000 ریال
راهنماي عملي درمان شناختي رفتاري وسواس (کتاب کار)
75,000 ریال
سرطان کولورکتال
40,000 ریال
درمان راديو تراپي (پرتو درماني)
40,000 ریال
سرطان پستان
40,000 ریال
آسيب شناسي پايه (اختصاصي) رابينز
500,000 ریال
درمان خانواده محور کودک وسواسي (کتاب کار)
39,000 ریال
نمایش 1 تا 24 از 29 مورد