محصولات براساس موضوع
اصول آزمايشگاهي روش‌هاي مولكولي
130,000 ریال
بيوشيمي
200,000 ریال
انگل شناسي پزشکي
170,000 ریال
ويروس شناسي
80,000 ریال
روش هاي تشخيص آزمايشگاهي هنري: خون شناسي و انعقاد خون
250,000 ریال
باکتري شناسي
195,000 ریال
خون‌شناسي و بانك خون
59,000 ریال
روش هاي تشخيص آزمايشگاهي هنري: ادرار و ساير مايعات بدن 2011
69,000 ریال
ايمني شناسي
80,000 ریال
قارچ شناسي
59,000 ریال
ايمني‌شناسي و سرم‌شناسي
69,000 ریال
انگل‌شناسي و قارچ‌شناسي
69,000 ریال
ميكروب‌شناسي و ويروس‌شناسي
69,000 ریال
خون‌شناسي و بانك خون
69,000 ریال
بيوشيمي و بيوشيمي باليني
99,000 ریال
نمایش 1 تا 15 از 15 مورد