کتابهای زیر چاپ
مجموعه موردهای طب داخلی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 29,750 ریال
وینیکات
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 102,000 ریال
مباني طب داخلي سيسيل (تک جلدي) 2016 ويرايش نهم
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 824,500 ریال
کتاب کار آسیب مغزی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 170,000 ریال
دستنامه طب داخلي هاريسون 2016
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 807,500 ریال
پیشگیری از عود سوء مصرف مواد
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 68,000 ریال