کتابهای زیر چاپ
دستنامۀ سنجش روانشناختی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 510,000 ریال
راهنمای بالینی طرح‌واره‌درمانی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 272,000 ریال
راهنماي جيبي معاينه فيزيکي و گرفتن شرح حال باربارا بيتز 2017
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 255,000 ریال
داروهای رایج روان‌پزشکی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 170,000 ریال
چالش‌های رایج در زوج‌درمانی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 187,000 ریال
برخورد با مشکلات هیجانی مراجعان در آماده‌سازی برای زندگی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 110,500 ریال
مقاومت در شناخت درمانی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 263,500 ریال
رهایی از پیمان شکنی زناشویی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 238,000 ریال