کتابهای زیر چاپ
روح تسخیرناپذیر
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 178,500 ریال
اصول کاربردی آموزشی مهارت‌های زندگی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 85,000 ریال
داروهای رایج روان‌پزشکی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 170,000 ریال
راهنمای آمار استنباطی در روان‌شناسی به زبان ساده
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 187,000 ریال
پردازش‌های حسی در کودکان
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 85,000 ریال
تشخيص و درمان بيماري‌هاي پوست هبيف 2017
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 637,500 ریال
کليات چشم پزشکي ووگان - ازبری 2018
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 510,000 ریال
درمان شناختی رفتاری برای اختلال عاطفی فصلی (کتاب کار)
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 127,500 ریال
پرورش کودکان شاد
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 110,500 ریال
مشاوره با پسران و مردان مبتلا به ADHD
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 297,500 ریال
درمان 30 دقیقه‌ای اضطراب
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 102,000 ریال
DSM-5 به زبان ساده
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 127,500 ریال
کتاب کار توجه‌آگاهی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 246,500 ریال
پیشگیری از عود مبتنی بر توجه‌آگاهی (کتاب کار)
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 153,000 ریال
دستنامۀ افسردگی (ویرایش دوم)
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 153,000 ریال
مشاورۀ اصلاحی و توان‌بخشی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 416,500 ریال
روان‌درمانی معطوف به انتقال برای اختلال شخصیت مرزی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 357,000 ریال
آسیب‌شناسی روانی ویراست سیزدهم (جلد 2)
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 382,500 ریال
من بدون تو کیستم؟
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 127,500 ریال
روان شناسی زیستی (جلد اول) ویراست دوازدهم
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 272,000 ریال
روان شناسی زیستی (جلد دوم) ویراست دوازدهم
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 272,000 ریال