کتابهای زیر چاپ
دستنامۀ سنجش روانشناختی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 510,000 ریال
راهنمای بالینی طرح‌واره‌درمانی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 272,000 ریال
زيست شناسي سلولي و مولکولي لوديش 2016 (جلد اول)
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 501,500 ریال
راهنماي جيبي معاينه فيزيکي و گرفتن شرح حال باربارا بيتز 2017
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 255,000 ریال
داروهای رایج روان‌پزشکی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 170,000 ریال
راهنمای عملی درمان مبتنی بر پذیرش و پا‌ی‌بندی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 314,500 ریال
چالش‌های رایج در زوج‌درمانی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 187,000 ریال
راهنمای جامع داروهای روانپزشکی و مواد مؤثر بر روان
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 425,000 ریال
اختلال خواندن
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 85,000 ریال
روان‌درمانی با نظارت یالوم
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 85,000 ریال
بهبود روان‌شناختی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 170,000 ریال
برخورد با مشکلات هیجانی مراجعان در آماده‌سازی برای زندگی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 110,500 ریال
تکنیک های رفتار درمانی دیالکتیکی برای مقابله با اختلالات اضطرابی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 153,000 ریال
تمرینات عملی شناختی- رفتاری برای افسردگی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 110,500 ریال
مقاومت در شناخت درمانی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 263,500 ریال
101 روش برای آموزش مهارت‌های اجتماعی به کودکان
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 127,500 ریال
رهایی از پیمان شکنی زناشویی
پیش خرید کتاب با 15 درصد تخفیف 238,000 ریال