انتشار یکصد عنوان کتاب جدید در حوزه روان‌شناسی

انتشارات ارجمند تا پایان سال 89 یکصد عنوان جدید در حوزه روان‌شناسی منتشر می‌کند.
از دکتر حسن حمید‌پور، کتابهای طرح واره درمانی (جلد دوم)، رهایی از زندان ذهن، زندگی خود را دوباره بیافریند، و پیشگامان روان‌شناسی علمی در ایران منتشر خواهند شد.