دعوت به همکاری

مترجم و ویراستار پزشکی:

به پزشک عمومی و دانشجوی پزشکی با تسلط کامل به ترجمه و ویرایش نیازمندیم. در صورت تمایل به همکاری فایل زیر را بعد از دانلود، تکمیل نموده و به ایمیل زیر ارسال کنید:

info.arjmandpub@gmail.com

دریافت فرم

صفحه آرای حرفه ای

به صفحه آرای مسلط به زرنگار، ایندیزاین و word جهت همکاری با انتشارات ارجمند نیازمندیم. داشتن دو سال سابقۀکار قبلی در دفاتر انتشاراتی دیگر ضروری است. در صورت تمایل به همکاری فایل زیر را بعد از دانلود، تکمیل نموده و به ایمیل زیر ارسال کنید

info.arjmandpub@gmail.comدریافت فرم

در صورت بروز هرگونه سؤال یا مشکل با شماره تلفن 88982040 داخلی 25 خانم شکی تماس بگیرید.