فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2015 جلد دوم

تشخیص افتراقی بر اساس DSM-5

درمانگری شناختی- رفتاری بیماری ها و ناتوانی های مزمن

بیوشیمی مصور هارپر 2015

ACT در عمل (مفهوم پردازی مورد در درمان پذیرش و تعهد)

چگونه استرس خود را مدیریت کنیم؟

کتاب کار راهنمای غلبه بر اهما‌ل‌کاری، نگرانی و کمال‌گرایی (با رویکرد تلفیقی ذهن‌آگاهی- شناختی رفتاری)

شرح حال بیماران بر اساس DSM-5

جادو و ذهن

اورژانس روان پزشکی با نمونه های بالینی

ضروریات رفتار‌درمانی منطقی- هیجانی (راهنمای درمانگران)

راهنمای عملی مصاحبۀ تشخیصی با استفاده از ملاک‌های DSM-5

عوامل مشترک در زوج و خانواده درمانی (اساس فراموش شدۀ درمان های مؤثر)

تمرین های مصاحبه و تشخیص بالینی (برای روان شناسان و مشاوران)

مغزی که خود را تغییر می دهد

فارماکوتراپی و مراقبت های بعد از پیوند کلیه

فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2015 جلد اول

راهنمای آموزش و کاربردDSM-5

اصول طب داخلی هاریسون: بیماری‌های دستگاه گوارش 2015 ویرایش نوزدهم

راهنمای عملی درمان رفتاری شناختی مبتنی بر شواهد

عصب روان شناسی در مدرسه