خلاصه روان پزشکی جلد اول علوم رفتاری/ روان پزشکی بالینی

سال اول زندگی و بقیۀ عمر (حرکت، تحول و تغییر روان‌درمانگرانه)

تشخیص افتراقی بر اساس DSM-5

مقاومت های میکروبی و درمان آنتی بیوتیکی

بیوشیمی مصور هارپر 2015

ACT در عمل (مفهوم پردازی مورد در درمان پذیرش و تعهد)

تلفیق روان درمانی ها

کتاب کار راهنمای غلبه بر اهما‌ل‌کاری، نگرانی و کمال‌گرایی (با رویکرد تلفیقی ذهن‌آگاهی- شناختی رفتاری)

شرح حال بیماران بر اساس DSM-5

کارآزمایی های شاهددار تصادفی

اورژانس روان پزشکی با نمونه های بالینی

ضروریات رفتار‌درمانی منطقی- هیجانی (راهنمای درمانگران)

بازتاب دانش 35 و 36

عوامل مشترک در زوج و خانواده درمانی (اساس فراموش شدۀ درمان های مؤثر)

تمرین های مصاحبه و تشخیص بالینی (برای روان شناسان و مشاوران)

رهایی از کمرویی (10 راه حل ساده)

فارماکوتراپی و مراقبت های بعد از پیوند کلیه

فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2015 جلد اول

فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2015 جلد دوم

اصول طب داخلی هاریسون: بیماری‌های دستگاه گوارش 2015 ویرایش نوزدهم

راهنمای عملی درمان رفتاری شناختی مبتنی بر شواهد